Skip to Content
Poster for SAMURAI II: DUEL AT ICHIJOJI TEMPLE
Watch trailer for SAMURAI II: DUEL AT ICHIJOJI TEMPLE Watch trailer

SAMURAI II: DUEL AT ICHIJOJI TEMPLE

Opens on March 14

Director: Hiroshi Inagaki Run Time: 103 min. Release Year: 1955 Language: Japanese

Starring: Kaoru Yachigusa, Koji Tsuruta, Mariko Okada, Michiyo Kogure, ToshirĊ Mifune

After years on the road establishing his reputation as Japan’s greatest fencer, Takezo returns to Kyoto. Otsu waits for him, yet he has come not for her but to challenge the leader of the region’s finest school of fencing. To prove his valor and skill, he walks deliberately into ambushes set up by the school’s followers. While Otsu waits, Akemi also seeks him, expressing her desires directly. Meanwhile, Takezo is observed by Sasaki Kojiro, a brilliant young fighter, confident he can dethrone Takezo. After leaving Kyoto in triumph, Takezo declares his love for Otsu, but in a way that dishonors her and shames him. Once again, he leaves alone.

Trailer

powered by Filmbot